Vánoční soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE 2019

POŘADATEL:

DR. OPTIK s.r.o. se sídlem V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10 IČO: 27447839

DR. OPTIK Moravia s.r.o. se sídlem Praha 15 - Hostivař, Štěrboholská 1307/44, PSČ 10200, IČO: 27251349

DR. OPTIK CZ s.r.o. se sídlem Štefánikova 203/23, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 29412714

DOKTOR OPTIK Group s.r.o. se sídlem Štěrboholská 1307/44, Hostivař, 102 00 Praha 10 IČO: 04956958

DR. OPTIK SK s.r.o. IČO: 51489759 se sídlem Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

NÁZEV soutěže: ,,Nakupte si u nás brýle a vyhrajte vinotéku“

DOBA TRVÁNÍ: Soutěž o výhry bude probíhat v termínu od 7. 10. do 31. 12. 2019

MÍSTO KONÁNÍ: Soutěž probíhá v 50 provozovnách společnosti DR. OPTIK, DR. OPTIK CZ, DR. OPTIK Group a DR. OPTIK Moravia, DR. OPTIK SK

PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být jen fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce a tento je také oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou pracovníci oční optiky nebo v jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejících se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné.

VSTUP DO SOUTĚŽE: Soutěžícím se stává zákazník, který v době konání soutěže uzavře zakázku v některé z 50 provozoven společnosti DR. OPTIK, DR. OPTIK CZ, DR. OPTIK Group, DR.OPTIK Moravia, DR. OPTIK SK a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech. Do soutěže jsou zařazeni zákazníci, kteří uzavřeli zakázku v hodnotě nad 3500 Kč nebo 135 Euro.

Zákazník po uzavření zakázky vloží svůj zakázkový list do soutěžního boxu.

Vícenásobná účast v soutěži je možná, ale vždy jen s uzavřením nové zakázky a při řádném splnění podmínek účasti, t.j. při nákupu kompletních brýlí. Soutěžící si musí pečlivě uchovat zakázkový list od brýlí.

VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ:

Pořadatel připravil do soutěže několik výherních cen. Hodnota jednotlivých výher nepřevyšuje sumu 20.000 Kč.

V soutěže se hraje o tyto výhry (na každé provozovně):

1. výhra Vinotéka

2. výhra Brýlová skla zdarma (skladová jednoohnisková skla v indexu 1.5)

3. výhra Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč na sluneční brýle

Výherce bude kontaktovat pořadatel, emailem droptik@seznam.cz či telefonicky a výhra mu bude předána osobně na prodejně kde si zhotovil brýle.

V případě, že si výherce nepřevezme výhru, připadá výhra v prospěch pořadatele bez nároku výherce na jakékoliv další či náhradní plnění.

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vyplněním zakázkového listu vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli:

• na případné zveřejnění osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a bydliště (pouze město, obec) na výherní listině;

Soutěžící vyjadřuje pořadateli soutěže souhlas, aby zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště pro účely realizace a vyhodnocení této soutěže a dále pro marketingové účely pořadatele, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou, na adrese sídla pořadatele.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

• Vícenásobná účast v soutěži je možná, vždy ovšem s uzavřením nové zakázky. Pořadatel soutěže nebude zodpovědný za žádné jiné závazky a soutěžící nebudou mít nárok na žádné jiné výhry od organizátora, mimo výher uvedených v pravidlech smluvního závazku této soutěže.

• Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro výhru výher byly splněné, nebo ne. Výhry nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, byť jen třeba částečně, podmínky stanovené pro výhru výher. • Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžité nebo jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany pořadatele, než které jsou uvedeny v těchto pravidlech.

• Výhra není právně vymahatelná.

• Pořadatel pouze hradí cenu výher, nezodpovídá za vlastnosti výher.

• Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

• Pořadatel soutěže nezodpovídá za uvedení nesprávných nebo nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem nebo technickou chybou), za jakékoliv technické nebo telekomunikační nepříjemnosti nebo nedostatky vzniklé v průběhu soutěže nebo jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží

• O jakýchkoliv reklamacích nebo námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, zrušit nebo jednostranně změnit případně doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.droptik.cz, www.doctoroptic.cz a www.droptic.sk kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

• Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů nebo škody, která by mohla účastníkovi vyloučením vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže je možné pořadateli nebo organizátorovi zaslat písemně poštou na adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dní od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou zohledněny. Rozhodnutí pořadatele o námitkách je konečné.